Tajirwa Konnu Ye Kasuwu Kuluwu Ye Bəla Gashuwa Yedən Wazə Hatta Ləman Taadir Naira Miliyon 200 Ye Fassəna

yobe-state-small2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tajirwa Konnu Yelaa Kasuwu Bəla Gashuwa Huwumana Bade Kəre Yobe Yedən Wazəna Ladən, Kanti Kuluwu Ladoye 20 Wartəna Kuru Ləman Taadir Naira Miliyon 200 Yeyi Fassəna.

Bayan Dowo Fato Dandal Kura Radio Ye Səwandəna Ladən, Tajirwa Adə Alama Sa 4:00am Yeyi Loktu Dəyen Kasuwu So Samma Kasuwu Dəa Kolzana Dowo Je Konnu Lantarki Yelaa Kəltə Konnu Adəma Dəa Səsango.

Kam Bəladəye Laa BM Lawan Ganari Dəye Tawadə Tajirwa Adəye Cin Ladən, Shiye Cidawu Huwuma Konnu Yezoma Sodəyea Zorzəna Kəla Sandiye Kəla Loktu Yedən Isanyi Dəyen.

Kazadala Karapka Kasuwu Ye Bəla Gashuwa Ye Alh. Kolo Dəye Tawadə Hawar Adəye Dəa Cin Ladən Tajirwa Adən Kantiya Kuluwu Lado Ye 14 Yeyi Wartəna Kuru Ləman Taadir Naira Miliyon 200 Yeyi Faasəna Sə Bayanzəna.

Bayanna Ye Futu Fəlezana Ladən, Sa Tajirwa Adə Wazəna Ladən Cidawu Konnu Yezomaso Bəla Gashuwa Ye Samma So Bowozana Sawandənyi Kuru Na Sawandəna Madəye Matonza Nji Gotə Yedə Bannatəna Sa Mato Gana Laa Goza Isana Madəye Raksə Konnu Dəa Kəla Loktu Yedən Cezənyi.

Tamshi Huwuma Bana Duwasasheye Kənjoma SEMA Ye Dalaminzə Kəre Yobe Ye Mohammed Goje Dəye Bayanjin Dən, Bayan Dowo Badanza Ye Sawandəna Ladən Tawadə Maro Tajirwa Adə Wazəna Ye Kuru Buwu Suron Kuluwu-A Allah Baraa Səkkə Wartəna.

Dandal Kura Radio Ye Kulashi Sədəna Ladən, Kasuwu Kuluwu Yedə Suro Bəla Gashuwa Dəa Kəre Dəa Samma Soro Cida Soa Suwudinma.

Related stories

Leave a Reply