Taadir Buruwu 50 Yeyi Kəla Kəshanaa Soro Yikurowo Ye Kəre Adamawa Yedən Təwandinna Kara

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Kəshanaa Soa Dunon Fartə Kaltəma Kəre Adamawa Yedəye Adudu Amdowo Kate Kəntawu August Saa 2018 Səta Kəntawu Septemba Saa 2019 Yero Sadəna Dəyea Satuluwuna.
Adudu Dəye Fəlezəna Sandi Dunon Farzana Sodəye Ngəwumza So Duli Sənana Saa 2-14 Sadəa Kuru Buruwu Təkəna Də Taadir 50 Ye.
Kuru Buruwu Sodə Ngəwuso Sakinba Kəla Jami Nasha Awodə Wazəna Yesodə Kəlanza Fərəmtənyi.
Adəye Səkkə Karapka Dəye Yim Kawu 18 Kəntawu Septemba Yedəaro Samno Kəla Fərəmbe Jimeta-Yola Kəre Adamawa Yedən Dawarzana.

Related stories

Leave a Reply