Shararambe Buruwu Dowo Buhari-A Ministaanzəro Kashi Kənjo Dəro Dapsəna Dəa Sapsə Yirzəna

Shararam Kura Bərni Kura Larəye Abujan Dəana Dəye Buruwu Dowo Kura Lardəye Muhammadu Buhari Dəa Ministaanzə 43 Dəro Kashi Kənjoro Daptəye Kəla Ngawar Bərni Kura Lardə Yedə Badəyen Dəa Sapsə Yirzəna.
Kam Mr. Musa Baba-Panya Kwa Am Dowo Buruwu Dəa Sakəna Sodəa Wakiljinma Dəye Buruwunza Də Shima Kura Lardə Yedəa Kashi Kənjoro Dapsə Sana.
Baba-Panya Ngawar Karu Bərni Kura Lardə Yedəye Bayanjin Dən, Awo Kura Lardə Yedəye Sədəna Adə Shara Dowo Shararam Buruwu Haptəye Dəye Yim Kawu 15, Kəntawu March Saa 2018 Yedəro Zawal Gərozəna Sə Bayanzəna.
Adaima Shiye Gultənzən, Ministaa 43 Adəro Kashi Kənjonza Də Wada Nazəna Ye Kuru Duksur Lardə Yedəa Zawal Gurozəna.
Son Yaye Shara Taiwo Taiwo Dəye Guljin Dən Buruwunza Adə Kəla Loktu Yedən Isənyi Dəye Səkkə Kashi Kənjo Adəa Dapsanba Sə Bayanzəna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *