Rashidiya Majilis Rashidiya Ye Kəre Borno Yedəro Ningi Rəfsaa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wawurma Fato Majilis Rashidiya Ye Femi Gbajabiamila Dəa Kuru Rashidiya Majilis Diye Gadəa Kəre Borno Yedəro Ningi Rəfsaa Sandiya Gəmnaa Kəla Kəlza Lamarra Nzəriwo Ro Takkal Suwutin Dəa Baro Kəndotə Nankaro.
Adaima Sandi Kusotəa Adəye Kamfu Hijirau Ye Dəa Zasaa Sorin Sandiye Hal Dowo Hijirau Dəye Suron Dasauna Dəa Kuru Nankaro.
Gəmna Baana Umara Zulum Ye Woktu Sandiya Gəmnari Gəmna Yedən Kafsəyin Ladən, Fitənaa Nzərtaliu Ye Diye Taidazə Kəre Dəa Ngaworo Kalaksəna Səna, Kuru Waltə Fuwu Man Awoa Futuwu Ye Kəre Dən Tuwondin Ba Ilaa Nabtə Nəlewai Də Buro Hawal Man Tuwondənyia Sə Kaurizəna.
Kuru Shiye Waltə Kazadala Majilis Dəyea Bowozəna Kəla Shiye Lamar Cidau Nzəriwo Ye Dəa Gurzamma Muskon Kaa Ye Dəa Dunaazə Yen
Adəma Dam Man Gəmna Dəye Waltə Kura Lardəye Dəa Bowozəna Sədəna Kəla Shiye Zawalla Alama Bərni Yewwa Yedən Səta Gamboru Ngala Ro Sadəna Dəa, Banki Yea, Adaima Gwozan Səta Askira Ro Lezəna Dəa, Kuru Yerwan Səta Biu Ro Lezəna Dəa Kuru Yerwan Dən Səta Waltə Kukawa Ro Lezəna Dəa Waltə Sasə Sə Kura Lardəye Dəro Longorotəna.

Related stories

Leave a Reply