Prof. Muhammad Ali Pate Dəa Darekta Lamarra Nəlewa-A, Ndəyea Kuru Somsomi Yea Dinaye Dəro Galazəna

pate
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Baitəmbal Dinaye Dəye Minista Lamarra Nəlewaye Dina Lardə Najeriyaye Prof. Muhammad Ali Pate Dəa Darekta Lamarra Nəlewa-A, Ndəyea Kuru Somsomi Yea Dinaye Dəro Galazəna.
Prof. Muhammad Ali Pate Də Caye Baaro Sha Darekta Ləteram Lamarra Kungəna Baitəmbal Dinaya Dowo Dola Təriliyon Kada Məradəzəna Suro Kasadə Katab Fuwutu Ngalwo Fandoye (SDGs) Kawu Saa 2030 Yedəyero Galazana.

Darekta Kura Huwuma Nəlewa Dinaye WHO Ye Tedros Ghebreyesus Dəye Pate Dəa Baarajin Ladən Shiye Sandi Indi Dəye Kəltəm Cida Ngalwo Sadinno Təmazəna Səna.

Kəntawu July Ye Saa 2013 Yedən, Pate Də Cidanzə Minista Lamarra Nəlewaye Suro Fatoye Lardə Najeriya Yedəa Gənazə, Professor Kurama Jamiya Duke Global Health Institute Ye Lardə Amerika Yedəa Gowono.

Sa Shi Darekta Huwuma Nəlewa Badiyarambe Lardə Yedən Saa 2008-2011 Dəro Sadəna Ladən Cidazənadə, Məradənzə Shima Kasuwa Shiya Muskowa Cejinma Duli Sənana Yedəa Kasuwaa Kam Ceji Duli Sənana Sha Samunzənaa Samma Lardə Najeriya Yedən Gərnəm Baro Kəndotə.

Liyita Kura Adə Ngawo Laman Nasha Fuwutə Adam-Ganaye Gədia Asia Yedəa Nasha Banama Nəlewaye Baitəmbal Dinaye Lardəa Afrika Yedəa Gade Gapsənanzə Soa Soro Cidazəna.

Related stories

Leave a Reply