Membaa NYSC Ye Liyitaa So Kəre Borno Yedəye Hangal Sasangəna Kəla Kungunanza Alutuwu Bayedən

Taadir Membaa Lardə Ro Ngənəptəma So Liyitaaye Kəre Borno Yedəye Sandi 50 Yeyi Yim Litərinna Ro Fato Gəmnati Kəre Borno Yedəro Leza Hangal Sasangəna Kəla Kungənanza Kəntawu Dajiye Kəntawu Uwu Man Samin Dəa Alutuwu Bayedən.
Sandi Membaa Adə Suro Sana B Saa 2018/2019 Yedəa, Sana C Saa 2018/2019 Yedəa Kuru Sana A Saa 2019/2020 Yeadəye Mowonzə Sandiye Naptəramza Sodəa Kolza Am Ngawonzaye Sodə Gasayinba Hatta Sai Gəmnatiye Məradənza Sodəa Galjiya Sana.
Kazadala Membaa Dəye Dr. Azi Cornelius Dəye Sa Membaa Dəa Batazə Gəmnari Yerwa Yedəro Lezana Ladən Bayanjin Dən, Sandiye Kasadə Allah Baraa Səkkə Gozana Nasha Kəntawu Dajinza Sodəa Alutuwu Nankaro Yaye Ayima Yayi Lalea Sandiro Sadəna Bawo Səna.
Cornelius Dəye Karuwu Kuttanzaa Fette Farak Ro Bayanjin Dən Sandi Də Awo Diwo Cot Sandiro Teyero Hakkunza N100,000 Liyitaa Yea Kuru N50,000 Cidawu Nəlewaye Gade Gapsəna Sodəye Dəa Fando Badən Səna.
Gəmna Kəre Bornoye Dina Kashim Shettima Də Shima Ngawon Kawuli Liyita Memba Wosoro N100,000 Yea Daji Membaa Nasha Nəlewaye Gadeye N50,000 Yedəa Wadəro Gozə Yaye Kungəna Adəma Dəa Alutuwu Də Kawu Karəngə Adən Rozana
Son Yaye Tamshi Jiddəmbe Cidaram Nəlewaye Kəre Bornoye, Alhaji Mustapha Alau Dəye Guljin Dən Gəmnatiye Ba Burozə Cidaram Nəlewa Yedəro Amaria Cina Kəla Kungəna Adəma Dəa Aluza Nankaro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *