Mashiwal Fuwura Yedə Shima Mashwal Dowo Lardə Najeriyayea Fuwuro Səkənawo Ngawo Bətərəm Boko Harambe Dən

Mashiwal Fuwura Yedə Shima Mashiwal Kura Lardə Najeriya Yedəa Fuwuro Səkənawo Ngawo Bətərəm Boko Harambe Dən Sə Senato Lardə Najeriyaye Ahmad Babba-Kaita Dəye Bayangono.
Seneto Dəye Bayan Adəa Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Na Samno Laa Karapka Hakku Fuwuraye Faitəma Sha Almajiri Child Right Initiative Lan Notəna Dəye Dawarzəna Kəla Kəlele Yim Hakku Fuwuraye Saa 2019 Yedə Nankaro.
Shiye Guljin Dən, Duli Shimo Baaro Koltəna Adə, Duwama Sandiya Aiwua Nəm-Baruwu Yeso, Kam Ndaltə So Gade Gapsənanzə Soa Dəro Sakin Səna.
Adaima Karapka ACRI Yedə Suro Karapkaa Dowo Hakku Fuwura Yedəa Faitəa Kuru Sandiro Bana Kənjoa Ye Dowo Mashiwal Duli Sənana Maarantan Baye Sodəa Fulujinma Sə Bayanzəna.
Adaima Mr. Ahmed Buhari Kwa Kuris Kura Lardəye Matəma Sidiya Alam Jamiya NSP Ye Karno Kozəna Yedəye Bayanjin Dən, Yaso Awaso Dəro Mburo Walzəna Sandiye Kərawu Dulinzaye Samma Kəlaro Gotədə, Shiye Dalil Nzədən Duli Fuwuraa So Njistəwu Ngəla Sawandə Kuru Tarbiya Ngəla Sawandəro Wollonoa Lardə Dən Letəram Ngəla Təwandin.
Mr. Mohammed Keana Kazadala Karapka ACRI Ye Nashanzən Bayanjin Dən, Lardə Najeriya Yedə Suro Fasal SDG Yedəro Lamar Fuwura Yedə Səkkə Saa 2030 Ladən Mashiwal Fuwura Ye Adə Tamotərammo Suwudə.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *