Majilas Rashidiya Lardə Najeriya Yedəye Wada Bayanna Watəye Kəladən Ci-Kəmoye Sadutin Sə Lawan Ye Bayangono

senatesmall
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ngawo Wada Bayanna Watə Yedəye Kəladən Manaa Kada Manatəna Yedən, Jami Lardə Yesodə Sandima Fasal Dəro Katab Laa Gotəyin Sə Kazadala Majilas Rashidiya Lardə Ye Ahmed Lawan Dəye Bayangono.

Kazadala Majilas Rashidiya Yedəye Bayan Adəa Na Samno Hawar Matuwu Soye Kən La’armi Bərni Kura Lardə Ye Abuja Ladən Sadəna Ladən Bayanzə.

Shiye Guljin Dən Wada Bayanna Watə Yedə Kawu Sen. Aliyu Sabi Abdullahi Dəye Hapsəwuna Yekəladən Jami Lardə Yeso Dəye Manaa Allah Baraa Səkə Sadəna

Lawan Dəye Guljin Dən, Jami Lardə Najeriya Yeso Dəro Yim Kəreza Sandiye Bayannanza Soa Sadin Kəla Wada Shima Dəa Kərtəro Təkkə La Wande Təkkənyi Yedən Səna.

Shiye Guljin Dən, Kəntawu Araskə Kozəna Ladən, Majilas Rashidiya Lardə Yedəye Mashiwalla Allah Baraa Səkkə Soruna Sa Wadaa Zau-Zau Araskə Dəa Kərtəro Yikko Nyazana Dən.

Shiye Guljin Dən, Wadaa Adəma Də Sa Kərtəro Təkkiya Kənasar Gana Gənyi Fasal Nzərfotto Saa 2020 Yedəro Suwudin.

Related stories

Leave a Reply