Mai Sokoma Dəye Jami Lardə Yea Bowozəna Kəla Mai Kaduwu Ye Au Maləm Adin Ye Dowo Lamar Nzərifo Lardə Yedəro Takkal Suwudin Dəa Səltə Ro

sultan-1
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Mai Sokotoma Muhammad Sa’ad Abubakar II Dəye Jami Lardə Yesodəa Bowozəna Kəla Mai Kaduwu Ye So, Maləmma Adinye So Ndunza Yaye Lamar Nzərifo Lardə Yedəro Takkal Səkkin Ro Waljiya Ye Sha Səlza Ro.
Shiye Bowotə Adəa Na Samno Am Kuraa Ye Kəla Lamar Nzərifo Ye Kərea Sokoto-A, Kebbi-A Kuru Zamfara-A Dəa Wuzəna Yedən Sadəna Ladən Cido.
Shiye Guljin Dən, Ndu Dowo Suronzan Awo Jili Adəa Sədiya Ye Sha Sata Səlzanaye Ngawon Shiro Howom Sandəna Sharaye Kamtəyin Sə Bayanzəna.
Abubakar Dəye Guljin Dən, Shidə Cib Dawartəna Gəmnatiro Ngawana Kəntanzəa Cin Nasha Mashiwal Nzərifo Baye Dəa Suro Lardə Yedən Kəriwutə Nankaro.
Dare Dajirammo Guljin Dən, Nzərtaliwua Sodəa Ci-Kəmoye Duto Nasha Sulhu Matə Yedə Awo Shiro Nazəna Ba Gəmnati Lardə Amerika Yema Sandiya Talibanna Adən Nəlewa Katenzan Sawando Sə Bayanzəna Kuru Gəmnati Ye Fasal Adəma Dəa Gowono Ro Wollonoa Tawadə Maro Lardə Ladən Naptə Nəlewa Ye Təwandin.

Related stories

Leave a Reply