Mai Lardə Njamena Yedəa Sasawuna

Mai Lardə Njamena Ye Abdelaziz Dahmane Dəa Cidan Rozana Yim Kawu 24, Kəntawu June Saa 2019 Yedəaro Suro Wada Laa Wakil Gəmnati Lardə Njamena Ye Djibert Younous Dəye Musko Sakəna Ladən.
Hawar Fato Dandal Kura Yero Kam Laa Sunzə Gərazəna Dəye Cina Ladən Mai Dəa Cidan Rotədə Affima Gadero Gənyi Illa Wada Kənga Ba Səna.
Kusku Kərma Yedəroa Cidawu Lardə Njamena Yedəye Affima Kəla Lamar Dəyen Gulzanyi Kuru Kasadə Mai Saleh Abdelaziz Dahmane Dowo Cidanzə Rozana Dəa Fandoye Dəye Mowonzənyi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *