Mai Kaduwuye Malǝmma Adinye Soro Baritǝna

Mai Bǝla Gudi Suro Gadaka Huwumana Fika Kǝre Yobe Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriyaye Alh. Isa Bunuwo Khahaja Dǝye Malǝmma Adinne Sodǝro Baritǝna Kǝla Wande Sandiye Kayenza Ashmbea Ngawo Ashambea Son Karuwu Jamiye Dǝa Sǝsangǝ Kate Jamiye Dǝro Nǝm-Gade Suwudin Madǝa Sadǝnyiro.

Mai Kaduwuye Dǝye Baritǝwu Adǝa Loktu Mairinzǝ Gadaka Yeladǝn Hawar Matuwu Soa Zandezan Ladǝn Cido.
Shiye Malǝmma Sodǝa Bowozǝna Kǝla Kaye Loktu Armalan Yedǝ Sadinno Wollonoa Kǝla Naptǝ Nǝlewa Yea Nǝm-Kam Ngalwo Kate Jamiyea Dǝro Walzǝ Fuwutǝ Gudi-A, Kǝre Yobe Yea Lardǝ Dǝ Samma Soa Nankaro Sǝna.
Adaima Shiye Allo Suttuwu Jami Dowo Muskon Awoa Soro Longorotǝna Kǝla Sandiye Am Dowo Nanzan Basodǝa Banaza Mashiwal Nǝm-Baye Dǝa Sandiro Kambaitǝwu Loktu Baraa Adǝn Sǝna.
Dare Dajirammo Shiye Kwa Baraa S.A.W Kaye Loktunzǝn Sǝdinno Wollonoa Kǝrawoa, Naptǝ Nǝlewa Yea Kuru Nǝm-Tiloa Yekǝlan Sǝdin, Adǝ Nankaro Mǝsǝlǝmma Kǝrmaye Dǝye Kǝr-Mǝsǝlǝm Jireye Sadinno Wollonoa Sha Kǝngayoma Soro Walza Allan Kǝma Baraa Kambo Sandiro Dǝpsǝyin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *