Lardə Ye Buhari Dəye Bəyan Kəla Banawu Osinbajo Yedəa Dutə Yedən Sədəna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Dəye Bayan Sədəna Kəla Banawu Banama Kura Lardə Ye Prof. Yemi Osinbajo Dəye Sandi 35 Dəa Cidan Gənyi Duwotə Illa Sandiro Nanza Cidaye Sodəa Faltə.

Kura Lardə Yedəye Bayanjin Dən, Awo Waazəna Adə Nasha Cidaye Sodəa Faltə Wona Cidan Dutə Gənyi Səna, Juru Cidaram Kəji Fantə Jami Ye Karəngəro Kərtəro Təkkəna Dəro Sandi Am Adəa Kalakkatə Sə Bayanzəna.

Shiye Guljin Dən, Sandi Am 35 Adə Təmmasoro Cidanza Dəa Rotənyi Yaye Jami Soye Manaa Kada Siyasa Yeso Kəladən Sadəna Kuru Adəma Də Tammasoro Kalkal Gənyi Sə Bayanzəna.

Kura Lardə Ye Buhari Dəye Allo Suttuwu Shiye Jami Lardə Yeso Dəro Tawadəa Cina Kəla Shidə Kasadənzə Ro Kasadəa Səra Kərmai Dəa Sunotin Səna.

Adaima Shiye Suro Bayanzə Yedən Sha Banamanzə Prof. Osinbajoa Də Katenzan Nəm-Kam Dunoa Mbeji Sə Fette-Farak Ro Bayanzəna.

buhari talkingwidth 1 768x331

Related stories

Leave a Reply