Lardə Tanzani Yedən Maara Cidiye Konnu Lantarki Yen Faidatinma Satandəna

Lardə Tanzania Yedə Dawartəna Maaranzə Cidiye Buro Hawalle Konnu Lantarki Yedən Cidajinma Dən Cida Baditəro.
Maara Shima Də Gultənzan Nasha Afrika Yedən Shima Maara Sədiye Dowo Taidazəna Sowoshinma, Kaso 160mph Yedəmaro Lezəna.

Minista Lamarra Cida-A Hawarra Lardə Dəye Eng. Isack Kamwele Dəye Na Kəlele Diwal Maara Cidiye Kaulunzəa Sayatsana Yedən Bayanjin Dən, Maara Sədiye Adəa Kəntawu July Saa Adə Yeman Faidatə Buro Hawal Yedən Badizan Səna.

Letənzə Alama Kilomita 300 Yeyi Dowo Dar-Es-Salam Yin Səta Morogoro Ro Lezəna Də Kəntawu Disemba Ye Adəman Badijin.

Kusku Kərma Yedəroa Fasal Taadir Dola Biliyon 1.9 Yeyi Də Na Cidaye Taadir 26,000 Na Yeyi Lardə Dən Kərtəro Səkəna Kawu Fasal Kən Indimi Dəma Baditin Dəro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *