Lardə Nijerre Dəye Batalla Kawu Yakəye Sadəna Mgawo Bətərəm Tongo Tongo Yedən

Huwumaa Lardə Bərni Niamey Lardə Nijerre Dəye Kawuli Yim Cida Baye Kawu Yaskəye Sadəna Kuttu Dowo Bətərəm Askərra Lardə Najeriya 28 Loruzəna Də Nankaro
Askərra Lardə Najeriya Ye 28 Dəa Yim Kawu 14 Kəntawu May Yedəaro Nasha Tillaberi Ye Na Askərra Lardə Amerikaye Diyaua Kuru Askərra Najeriyaye Uwua Saa 2017 Lorutəna Ladən Loruwada.
Bayan Dowo Fato Telebijinnen Gəmanti Lardə Nijerre Sutuluwuna Ladən Kawuli Yim Cida Baye Kawu Yaskəye Sadəna Adə, Yim Kawu 16 Kəntawu May Yedən Baditin.
Jami Lardə Nijerre Də Dawartana Karu Kuttanzaa Fəletəro Kərmu Askərra Lardə Najeriyaye 28 Dowo Bətərəm Tongo Tongo Yedən Yim Kawu 14 Kəntawu May Ye Alama Sa 8:00yeyi Yala Mangaize Bəla Tillaberi Yedən Nzərtaliwua Soye Sandiro Bətərəm Sadəna Ladən Anoskunzaa Firtana Də Nankaro.
Bayan Dowo Cidama Nzərifoye Laa Ye Hawarru AFP Yedəro Cina Ladən, Tawadə Maro Kamin Askərra 11 Ye Dowo Fassaana Sodəa Sawandəna Adəye Kam 28 Loruta Dəro Tawadsəna Sə Bayanzəna.

Kusku Kərma Yedəroa Cidawu Nzərifoye Nasha Bəlalangi Yala Mali Yedəro Zuwazana Nzərtaliwua Adəa Kəriwutə Nankaro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *