Lardə Germany Yedəye Ngawarru Lardə Najeriya Yedəa Najeriya Ro Kalaksəna Ngawo IPOB Ye Senator Ekweremadu Dəro Bətərəm Təmzana Dəyen

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwumaa Lardə Germany Yedəye Ngawarru Najeriya Ye Bəlin Sarro Lardə Najeriya Yedəro Kalaksana Suro Awa 48 Yen Ngawo Banama Kazadala Majilas Rashidiya Ye Ike Ekweremadu Dəro Jami Karapka IPOB Yedəye Bətərəm Sadəna Yedən.
Shi Siyasama Adəa Jami IPOB Yedəye Kəla Sha Gəmnati Kura Lardə Yedəa Ci-Kəlza Lamarra Karapkanza Yedəa Fəte-Gədia Lardə Yedən Dapsa Hatta Amza Laa Soa Loruzana Sa Zorrada.
Kərma Dəroa Ngawarru Najeriya Yedəa Kalaktə Adə Bətərəm Dowo Ekweremadu Dəro Tadəna Dəyero Notənyi, Yaye Bayanna Ye Fəlezana Dareaa Sodəye Yim Dowo Awo Də Wazəna Ladən Am Allah Baraa Səkkə Satana.
Sandi Am Adəye Gəmnati Kura Lardə Yedəro Longorotana Sandiya Banazə Sandi Də Ngəwumza So Nəlewaye Sandiya Sətənyi Dəro.

Related stories

Leave a Reply