Lamar Zarawi Kəmbu Kəshanaa Ye Dowo Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Sadin Madə Taidazə Ngəwuzəna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lamar Zarawi Kəmbu Kəshanaa Bəladiya Kalagari Nasha Bəlalangi Lardə Kamarunne Batawu Najeriya Ye Dowo Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Sadin Madə Taidazə Ngəwuzəna.
Bətərəm Laa Karəngə Adən Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Sadə Hatta Sumo Kəshanaa Laa Hawar Soa Askərra Kəla-Kəlye MNJTF Ye Sodəro Saadin Nasha Bətərəm Sodəa Kaltə Yedən Sandiya Sata Kamzana.
Sandi Kəshanaa Adə Suro Karapka Laa Bəladiya Dən Kərətəro Sakəna Kəla Lamarra Nzərtaliwu Boko Harambe Dəa Ngaworo Kalaktə Nankaro, Daji Sandi Nzəraliwua Dəye Bəladiya Ndəro Bətərəm Sadoa Zarawinza Zowo.
Bətərəm Adə Taadir Nzərtaliwua Boko Harambe 300 Yeyi Sadə Kuru Suro Bətərəm Dəyen Am Aiwu Baa 8 Taidaza Zaufanzana.
Kura Lardə Kemerunne Paul Biya Dəa Taidaza Am Soye Awatsana Kəla Lamar Bəladiyaa Kalagari-A Kuru Darakka Yen Wazəna Adəyen Affima Gultə Banzə Yedən.
Son Yaye Shiye Ngayemanzə Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Dəro Lallezəna Kəla Bətərəm Dowo Bəla Nganzai Yedən Wazə Hatta Kam 70 Yeyi Anoskunzaa Firtana Dəyen.

Related stories

Leave a Reply