Kura Lardǝ Sudan Ye Omar Hassan Al-Bashir Dǝ Ngawo Saa 30 Yedǝn Ba Kǝrmai Ladǝn Zǝpsǝ Sha Satana

al bashir
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura Lardǝ Sudan Ye Omar Hassan Al-Bashir Dǝ Ngawo Saa 30 Yedǝn Ba Kǝrmai Ladǝn Zǝpsǝ Sha Satana.
Bayan Dowo Minista Lamarra Nzǝrifoye Lard Dǝye Awad Ibn Auf Dǝye Fato Telebijin Yedǝn Sǝdǝna Ladǝn, Askǝrra Sodǝ Kǝrmai Dǝa Saa Indiro Rozan Kawu Karno Tǝdin Dǝro.
Son Yaye, Am Dowo Kǝrmainzǝ Dǝa Wazana Sa Fette Farakro Saluwu Bayanzana Sodǝye Wadǝ Gozana Kǝla Diwalle Sodǝn Napsan Lardǝ Dǝn Askǝrra Soye Wada Fomtǝ Daptǝye Koksana Son.
Bashir Saa 1989 Kǝrmai Noto Badizǝna Adǝa Watǝdǝ Kǝntawu Kadaro Fǝlezanna Kasharu.
Mr. Ibn Auf Dǝye Kawuli Mailaro Sutuluwuna Ladǝn, Kǝrmai Adǝ Wurtǝnaye Kuru Kazadalanzǝ Dǝa Na Nzǝrifoa Ladǝn Gǝnazana Ye Sǝ Bayanzǝna.
Kusku Kǝrma Yedǝroa Nduma Na Bashir Dǝ Dǝana Nozǝna Bayaye, Askǝrra Sodǝye Kǝlewanzǝ Sǝlai Sa Taadǝa Sadǝna.

Related stories

Leave a Reply