Kura Lardǝ Sudan Ye Omar Al-Bashir Dǝ Ba Kǝrmai Lan Zǝpsǝna

Kura Lardǝ Sudanye Omar Al-Bashir Dǝ Ba Kǝrmai Lan Zǝpsǝna, Kǝrma Dǝroa Ci-Kǝmoye So Tudutin Kǝla Futu Lardǝ Dǝa Tunotin Yedǝn Sǝ Cidama Gǝmnati Yelaa Kuru Minista Lardǝ Dǝye Yim Lamissǝa Ro Bayangono.
Minista Lamarra Razawu Lardǝye Nasha Darfur Yalaye Adel Hussein Dǝ Shima Bayan Adǝa Fato Telebijinne Dubai Ye Al-Hadath Tv Dǝro Bayanzǝ Dǝye Al-Bashir Dǝ Kǝrmaro Suro Fato Kura Lardǝ Yedǝn Kara, Askǝrra Sodǝye Karǝngǝ Adǝmaro Kawulinza Satuluyin. Futu Fato Telebijinne Dǝye Bayanzǝna Ladǝn, Bǝrni Khartoum Yedǝro Askǝrra Saadǝna.
Askǝrra So Cidawu Nzǝrifoye Gade Gapsǝna So Nasha Cidaram Nzǝrifoyea, Kǝla Diwalle So Kuru Naa Gapsǝna Soan Gǝnazana, Jami Soye Duwu Kǝmbǝlǝmzan Saluwuna Kaiya Karu Kǝji Zǝptǝ Bashir Ye Yezan Kawu Datǝram Mawu Yedǝntai Kuro Kǝde Ladǝn Nasha Cidaram Nzǝrifoye Na Batawu Fato Bashir Yedǝn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *