Kura Lardǝ Najeriyaye Muhammadu Buhari Dǝ Yim Ladǝaro Lardǝ Makka Yedǝn Asham Suwalto

buhari-talkingwidth-1-768x331
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura Lardǝ Najeriyaye Muhammadu Buhari Dǝ Yim Ladǝaro Lardǝ Makka Yedǝn Sha Gǝmna Kǝre Zamfara Ye Abdulaziz Yari Dǝa Mai Bǝla Maradun Ye Garba Tamari Dǝa Ashamza Sawalto.
Banama Kura Lardǝ Ye Taanasye Nasha Hawarre Garba Shehu Dǝ Shima Bayan Adǝa Yim Ladǝaro Bǝrni Kura Lardǝye Abuja Ladǝn Sutuluwu.
Shiye Guljin Dǝn, Loktu Umuranzǝ Kǝntawu Armalan Ye Adǝa Jijin Ladǝn, Kura Lardǝye Dǝye Karu Kuttanzǝa Kǝla Mashiwal Anosku So, Lǝman Jamie So Suro Bǝtǝrǝm Kǝre Zamfara Yedǝn Fassǝna Dǝyen Taidazǝ Fǝlezǝna.
Cima Kura Lardǝye Dǝye Futu Kura Lardǝye Dǝye Gulzǝna Dǝa Bayanjin Ladǝn, Tawadǝ Maro Jire Tawadcin Kuru Jami Lardǝ Hero Ndarason Naptǝ Nǝlewa Yea Fuwutǝa Suwudin.
Mai Bǝla Maradun Yedǝye Maduwa Nǝlewaye Sǝdǝan Kere Zamfara Yea Lardǝdǝ Wanna Soa Soro.

Related stories

Leave a Reply