Kura Lardǝ Najeriyaye Jami Lardǝ Yea Bowozǝna

Mǝsǝlǝmma Sodǝ Yim Litǝrinnaro Aasham Armalan Yedǝa Gozana Ladǝn, Kura Lardǝ Najeriyaye Muhammadu Buhari Dǝye Jami Lardǝye Sodǝa Bowozǝna Kǝla Sandiye Sambisoro Naptǝ Nǝlewa Yea, Fuwutǝ Lardǝ Yea Nǝm-Tiloa Ro Walza.
Kawuli Kura Lardǝye Buhari Yeadǝ, Yim Ladǝa Ngawo Hawar Kǝntawu Armalan Yedǝa Sorunaye Suluwuna Ladǝn Citilowo.
Kura Lardǝye Dǝye Suro Kawulinzǝ Yedǝn, Adin Kǝr-Mǝsǝlǝmbe Dǝ, Adin Nǝlewa-A, Nǝm-Tilo-Aye Adǝ Nankaro Ndaraman Watǝso Bǝtǝrǝmso Bawo Sǝna.
Shiye Allo Suttuwu Mǝsǝlǝmma Sodǝa Bowozǝna Sandiye Loktu Ashambe Adǝn, Jami Dowo Adinza Gade Soadǝa Suro Lewayen Dasawu Nǝm-Kam Ngalwo Katenzan Tambu.
Darejirammo Kura Lardǝyr Dǝye Kǝma Mai Allah Ro Longorotǝna Lardǝ Dǝro Nǝlewa-A, Fuwutǝa Razawua Samma Coro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *