Kura lardǝ najeriya ye muhammadu buhari dǝ yim ladǝa kajiriro bǝrni dubai UAE yedǝn maara NAF 001 lezǝ zǝpsǝna

Kura lardǝ najeriya ye muhammadu buhari dǝ yim ladǝa kajiriro bǝrni dubai UAE yedǝn maara NAF 001 lezǝ zǝpsǝna.
Bayan dowo diwal nǝm-kambe ndu-dina kǝltǝye shiro “twitter” gultin jamiya APC yedǝye, kura lardǝye buhari dǝ baraanzǝ sheikh mohammed bin rachid al maktoum banama kura lardǝye kuru minista kura dubaiye dǝ shima sha dozǝ.
Kura lardǝ yedǝ dubai dǝro samno lamar razawu ye saa yedǝ hadartǝro lewono.
Suro bayanza yedǝn, kura lardǝye buhari shima kusoto martawa-a yim dǝyewo dǝye sǝkkǝ bayan cin dǝye tayenzǝ dǝ “diwal kasuwu lardǝa diyaye kambatǝye:razawu dinaye haptǝwu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *