Kulashi fato sujin bǝrni yerwa ye kǝla aiwua kura-kura yedǝ mowonzǝnyi

Kura Fato Daye Bərni Yerwa Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Ahmed Jafaru Dəye Komitoi Dowo Gəmnati Kəre Bornoye Koksəna Kəla Kulashi Aiwua Alama Suro Fitə So, Duli Sənana-A Dunon Fartə So Gade Gapsənanzə Soa Fato Dayedən Sadin Sana Də Kərtərəso Sakəna Dəa Dapsəna.
Hawar Dowo Nasha Wakilla Sahara Yen Suluwuna Dəye Fəlezəna Komiti Də Watiya-A Kada Fato Daye Dəro Zuwazana Kəla Kulashinza Dəa Baditəyen Yaye Kənasar Sawandənyi.
Komishina Lamarra Sharaye Kəre Borno Ye Kaka Shehu Lawan Də Shima Bayan Adəa Loktu Gəmna Kashim Shettima Dəro Bayanna Komiti Dəyea Fato Gəmnati Yedən Hazəyin Dən Bayanzə.
Shiye Guljin Dən, Komiti Gade-Gade Araskəro Kəla Lamar Adəyen Napsana Son Yaye Sandiye Duluwu Kulashinza Dəa Baditəye Sawandənyi Adəye Affima Gadero Gənyi Illa Ngawana Kənta Nasha Fato Daye Lardəye Abujan Dəana Dəa Yerwan Dəana Dəa Son Fando Ba Səna.
Adaima Futuyiro Karapkaa Hakku Adam-Gana Yedəa Kaltəma Sodəye Komiti Dəa Bayanna Sodən Banazan Son Mowonjinba, Adəye Səkkə Gəmna Kashim Shettima Dəye Aiwu Adə Zauro Kura Nozə Sha Koltinba Səna.
Shiye Lamar Kulashi Adəyero Takkal Fato Daye Yikkonzədə Awo Karu Kuttaye Linta Adə Nankaro Wadəa Gozəna Lamar Dəa Minista Lamarra Suro Fatoye Abdulrahman Dambazau Dəro Yim Litərin Bariyema Hapsəyin Səna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *