Ngawarru Lardә Chad Ye 44 Yeyi Fato Dayen Bawozana Sodә Njistәwu Ngәla Fando Ba Sandiya Loruә Sa Bayannaye Fәlezana.

lake_chad-768x331
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ngawarru Lardә Chad 44 Yeyi Dә Fato Dayen Bәrni N’djamena Lardә Chad Yedәn Sandiya Gәnazana Dowo Anoskunza Soa Firtana Yim Kawu 25 Kәnttawu April Yedәaro Foduzana Dә Njistәwu Ngәla Ba Sandiya Loruzә Sә Kulashi Laa Huwuma Hakku Adamgana Ye Faitәye Lardә Chad Yedәye Bayangono.
Kulashi Tawadro Huwuma Dәye Sәdәna Ladәn, Bayan Dowo Cidawu Nzәrifoye Sadәna Ma Sandi Am Adә Samma So Membaa Karapka Nzәrtaliwu Boko Harambe Sana Dәa Kattuwuzana. Kuru Sandi Am Adә Am Bәladiya Ye Barewu So Futu Ba’aro Satana So Sa Bayanzana.
Sandi Am 44 Adә Suro Am 58 Dowo Askәrra Lardә Chad Yedәye Yim Kawu 2Ә Kәntawu March Yea Kuru Kawu 8 Kәntawu April Saa 2020 Yedәaro Sa Kulashi Laa Kәla Nzәrtaliwu Boko Harambe Sodәn Sadәna Yedәn Satana So.
Huwuma Dәye Gultәnzәn, Njim Fato Daye Am Adәa Gәnazana Madә Battiye Kaudoa Ye, Kuru Kәnaa Ngudua, Adaima Cidawu Fato Daye Dәye Amdәro Bana Affiyema Sadinba Adә Shima Sabab Kәrmunza Yewo Sәna.
Yalla Sandi Am Adәye Koro Soa Za’absana Sodәye Jawawu Cinza Yea Sadin Ladәn Am Dowo Bawozana Sodәye Kambowonza So Sandima Fanza Soye Kәla Kurumawo Kәnbu Matәro Saluwuna Dowo Sandiya Sat Asana.
Minista Lamarra Sharaye Lardә Chad Ye Djimet Arabi Dәye Buro Laman Jawawu Cinzә Yea Cin Ladәn, Am Adәye Kәrmunza Dә Kәla Njezo Sum Kәnza Loktu Fallero Waljin Sәna.
Sandi Kam 14 Gapsana Dәye Jawawu Cinzaye Sadin Ladәn, Awo Sәkkә Sandiya Satana Dә Shima Sandiye Wada Fomno Daptә Yea Kuru Wada Bәlaro Daptә Ye Dowo Askәrra Dәye Koksana Dә Farlaksa Sandiya Sata Sana.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply