malǝmma marantaa Gomnatibe sandi kam 233 yeyi dǝa cidan duzayin kǝre Kaduna be ladǝn.

Kaduna
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hukuma lamarra kǝra maranta be kǝre Kaduna be duwo sha Universal Basic Education Board lan notǝna madǝbe  biska sǝbdǝa dǝro kauria sutuluna kǝla sandiye malǝmma marantaa Gomnatibe sandi kam 233 yeyi dǝa fijin au cidan dujin be kǝlan sau sandiye kakadǝ shada be njau madǝa buro salakǝ lan bayanza cida dǝa suwondǝna be sau ro.

Adai kuru sandiye walǝta bayanna sadǝna kǝla sandi malǝmma duwo duzayin madǝbe ya fuwu shara be ladǝn gǝnatin sa sandiye bayanna sadǝna.

Chairman hukuma diye kwa Tijjani Abdullahi shima lamarǝ adǝa amm hawarǝ baratuwu sodǝro bayanzǝ suro kǝre Kaduna be ladǝn.

Haka zaa kuru shi hukuma lamarra kǝrabe kǝre Kaduna be madǝbe affima gade nankaro gǝnyi ngai dǝa kǝndojin illaa sau futu muraditǝna yeyiro malǝmma maranta be ngalau fando nankaro wono.

Kuru adaima sandite walǝta bayanna sadǝna kǝla hukuma diye suro kǝntau April be ladǝn lamarǝ duwo kakadiya shada maranta be dǝa tangartǝbe ya kǝrtǝ ro sǝkǝna sa sandiye bayanna sadǝna, kuru adaima sandiye ngai dǝa kǝndowada sau malǝmma kakadǝ njawu ladǝn faidatǝma sodǝa karǝtǝ tulowo nankaro wono.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply