Majilis wakilla kǝre Yobe be diye kauria satuluna kǝla sandiye nadǝ fuwun sursuri done Gomnatibe sidyanzǝ kǝrebe dǝa sandiye kǝlan kulashi kǝndo dǝa kǝrtǝ ro sakin

download (25)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Majilis wakilla kǝre Yobe be diye kauria satuluna kǝla sandiye nadǝ fuwun sursuri done Gomnatibe sidyanzǝ kǝrebe dǝa sandiye kǝlan kulashi kǝndo dǝa kǝrtǝ ro sakin sa kauria satuluna.

Majilis diye adǝa bayangano ngawo dowo sandiye kǝla lamarǝ shima adǝa suwondǝ comiti taganas be kǝrtǝ ro sakǝna lan.

Adai kuru ngawo dowo awoa shima dǝa kasakǝtǝna ben, chairman comiti diye kǝla lamarra sidibe kuruma kwa Buba Maina Saleh diye gulǝjin ladǝn wono, woktu dowo lamarǝ shima adǝa kasaktǝ muskowa tǝkiya suro kǝre diyen haraji diye tuwondin sǝna.

Alhaji Buba Maina diye guljin ladǝn wono shi daudi au hukuma dǝa kǝrtǝ ro yiko dǝ zuamaro faidaa sǝna kuru adaima sandiye suwondǝ nadǝ fuwun ministria gade sodǝbe surin sǝna, kuru adaima sandi cidau kura-kura ministry diye ya hukumaa gade sodǝa kuru adaima ministriaa so gade gafǝsǝnan kuntenro sandiya zutǝyin sǝna.

Allan kuru shi chairman diye sandi membaa majilis diyero askǝra nzǝa fǝlezana kǝla ngawana kǝl nza dowo sandiro sadǝna diyen taganas maro kǝla lamarǝ dowo kǝrtǝ ro sakǝna diyen.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply