Kura lard3be Muhammadu Buhari diye kowo farakkaro bot3a s3d3na sau kwasa HIV b d3ro dareram ma kudo nankaro.

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye yim talauwa ro suluwu kowo farakkaro bot3a s3d3 kuru adaima amaria cina k3la katap laa got3 kwasa kanjowu be au binyi nz3r3ke njes3ke be dowo sha HIV lan not3na mad3ro suro lard3a Africa be lad3n kau saa 2030 be d3ro dareram ma kudo nankaro.

Ad3a bayangat3 suro kauri dowo banama kura lard3be nahsa lamarra hawar3be kwa Femi Adesina diye bis3ka ro sutuluna lna.

Shi kura lard3be diye kauri ad3a cido woktu dowo samno majilis dinabe d3a sad3na lan k3la shi k3wasa HIV be lad3n wono, kuru affima gade nankaro g3nyi illlaa sau kwasa d3ro dareram ma kudo nankaro wono.

Adai kuru hawarra tuwond3na k3la shi Muhammadu Buhari diye watiya ad3a suro video laa dowo sutuluna lan bayangano.

Shi Buhari diye tawad3a cina k3la sandiye ciza tarai daza lamar3 shima d3ro dareram ma kudo nankaro wono.

Adai kuru shi awo dowo sandiye k3ndo ro dawar3t3na diye banaz3 nashaa dowo kwasa diye amm sod3a taidaz3na tajir3wajin sod3a suwond3 nazaa kwasa shima d3ro dareram ma sautin s3na kau done saa 2021 d3ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *