Commisiona kura hukuma konkomi jamiye nasha k3re Yobe be Alhaji Mai Āliyu Muhammad diye kauria s3d3na k3la kusku k3rmayero wofis3 nz3 diye cidaa laa sodowo sadiya sand3na sod3a k3ndot3na s3na

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Commisiona kura hukuma konkomi jamiye nasha k3re Yobe be Alhaji Mai Āliyu Muhammad diye kauria s3d3na k3la kusku k3rmayero wofis3 nz3 diye cidaa laa sodowo sadiya sand3na sod3a k3ndot3na s3na, shiye ad3a bayangano nasha b3ladiya Dapchi be huumana Bursari be lad3n woktu dowo sandiye saluwu cidaa laa sod3a k3la zawal3 be lad3n sorin lan adai d3a bayangano.

Haka zaa kuru shiye nashaaa dowo kusku k3rmayero sandiye sor3 kuru adaima cidaa sandima d3a k3ndozana diye shiye bayanz3na kuru suron nasha b3rni Damaturu be d3a, Potiskum ma, nasha Bade be d3a, Nguru, Machina, Yusufari, Karasuwa, Tarmuwa daji kuur nasha Fune be d3a s3na.

Shi comminsiona diye walt3 bayanna s3d3na k3la k3rmaro wards-a sandi 3 gaf3s3 nasha huumana Tarmuwa be lad3n shi done sandiye suwond3 d3riza cida shima d3a k3ndozanyi ma s3na, kuru affima gade nankaro g3nyi illaa sau nz3rwo baa nasha diyero s3na, walt3na shiye bayanna s3din lad3n shiye wono, Hukuma d3a kuru adaima ngawana k3ll shi Gomna k3re diye ya kuru adaima cidau nz3rwo bea diye tusshin baro nasha shima lad3n cida d3a k3ndozayin s3 shiye tawad3a cina.

Shi Muhammad diye walt3 bayanna s3d3na k3la k3rmaro shi cida d3a nasha huumana Bursari be d3a adaima kuru Jakusku bea d3n k3ndozayin na kashara s3na, kuru adaima sandiye badizaya alama yim ye kau 3 k3ntau April be saa 2021 be d3ro lejin s3na, daji kuru nasha shima lad3n cizaya wal3ta chai baro nasha huumana Nengere be d3a adaima kuru Fika be d3ro kozayin sa sandiye bayanna sad3na.

Shiye walt3 bayanna sad3na k3la suro cidanza be lad3n sandiye lamba fatobe sod3a gozayin adaima kuru konkomi jamiye sod3be ya sorin s3na, haka zaa kuru sandiye hukuma lamarra karnobe dowo sha INEC lan not3na d3n kuntenro sandiye roko cidazayin s3 shiye bayanna s3d3na.

adai kuru nasha Jakusku be lad3n shi comisiona diye xaumaro kur3no nz3a f3lez3na sau sandi cidau diye shiro tawad3a sad3na nankaro k3la sandiye suwond3 nasha shima lad3n cida d3a suro mau buro salak3 be k3ntau April be lad3n tamozayin sana be sau ro.

Allan kuru shi Muhammad diye jami nasha huumana diye ya zazakkanno k3la ngawana k3la dowo sandiye sad3na diyen.
Daji kuru shi kazadala nasha diye kwa Alhaji Abdullahi Garba diye comisiona d3ro tawad3a cina k3la sandiye fuwo soro ngawana k3l nz3a sad3 bana dunonza laatar3 sadin be k3lan.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply