Kamuwa kajat3 d3 hakku ferowa ye ang3sjin wono Makinde ye.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
 • Kura lard3 ye Muhammdu Buhari ye banamanz3 cidaye yemi Osinbajo d3-a zazaks3na, shiye wono shi taidaz3 kam aman-a ye kuru cidaro taidaz3 kasad3 s3kin-a kara, haka zaaro shiye kakalro cidaanz3 d3-a k3njojin suro lard3 diyen.
  Suro kauri dowone k3lele k3nzambi banama kura lard3 ye k3la shiye saa 64 ro gaana ku litinin bhk3ntau march ye kau8 ye ro, kura lard3 ye Buhari ye wono shiye taidaz3 k3njinz3 fanjin sau Osinbajo d3-a banamanz3 ro karz3na ye d3n adaima kuru shiye n3m ng3lanz3 f3lez3na tun saa 2015 yin.
  Kauri ad3 suro bayan laa dowone banama kura lard3 ye taanas ye nasha hawarye Garba Shehu ye sutuluna suro k3ntau march ye kaunz3 7 ye saa 2021 ye d3n.
  Kura lard3 ye Buhari ye walt3 wono shi banamanz3 Osinbajo d3 taidaz3 siyasama kanadiya kuru shiye dawu amm dowone lard3 d3ye fuut3 kudoma so yen.
  Shiye Allah ro moduwa s3d3na k3la saa barraa kadda shiro co lard3 diye fuut3 d3-a kudo nan karo.Fatoma gomna k3re Oyo ye Engr Tamunominini Makinde ye bot3 s3d3na k3la tamot3ram kamuwa so wa kajat3 d3 sha nasaran Female Genital Mutilation ye d3-a tuud3, shiye wono kamuwa-a ferowa so d3-a samma mashiwal kadda ro kwalz3yin.
  Makinde ye bot3 ad3 cido suro samno laa sha t3lam nasarayen International Zero Tolerance For Female Genital Mutilation ye d3 suro gomnari k3re diyen dawarzana d3n cido.
  Shiye kamuwa kajat3 d3 diwal fuu kamuwaye d3-a kamt3 kuru riita so g3nyi sadin shawarinza baro kuru sadin.
  Makinde d3ye walt3 wono shi cida ad3 hakku kamye d3-a ang3st3 g3nyi-a affima g3nyi kuru n3lewanza so d3-a ye shiwaljin kuru mashiwal kaddaro kamuwa/ferowa d3 kwalzin
  Karapka n3lewa dinaye kuruma sha World Health Organisations yin botin d3ye ada alama kamuwa miliyan 200 ro kaja d3 t3d3na suro dina sammaso ye d3.
  Kamuwa kajat3 d3 kamuwa so ye hangalza so wa n3lewa so wa samma shiwaljin-a kara.
  Codinata k3re diye nasha kamuwa kajat3 d3 Mrs Oluwakemi Olawoyin ye hawar baratuwu so ro woktu samno d3 daz3na d3n wono shi ofisnza d3 kulashi dowone National Demography Survey ye k3la kamuwa kajat3 ye suro k3re oyo ye d3n nabsen s3 hurmajo.
  S
  Dare daji ro shiye gomnati k3re Oyo ye d3-a zazaks3na k3la futu sandiro ngawana k3l-a sad3na ye d3n.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
 • FM Stream
 • Shortwave

--:--
--:--
 • FM Stream
 • Shortwave

Latest news

Leave a Reply