Kazadala kura kǝla lamarra kawasa kukuwu be kuruma Dr. Chukwuma Anyaike diye wono, lardǝ Nigeria be diye kwamiyayi kwasa duwo kukuwu be madǝro mbǝltin na kara sǝna.

Kazadala kura kǝla lamarra kawasa kukuwu be kuruma Dr. Chukwuma Anyaike diye wono, lardǝ Nigeria be diye kwamiyayi kwasa duwo kukuwu be madǝro mbǝltin na kara kuru adaima kǝrmaro amm alama 440,000 yeyi kwasa diye zǝamzǝna sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Shi Chukwuma diye zaumaro zǝktǝnzǝa fǝlezǝna kǝla ngawo duwo amm duwo zǝamzǝna be dǝman amm alama ǝ00,000 yeyi kurun sodǝa samuyin ba sǝna, kuru adaima kam falǝ yayi muwonzǝ amm alama 15 yeyiro kwasa kukuwu be dǝa falǝzǝyin sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Ngawo adǝbe man kuru kwasa shima diye muwonzǝ kozǝ nduli tiwolla so gade gafǝsnǝan kuntenro zǝamjin sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Shi kazadala diye adǝa bayangano na samnonza saa be duwo kǝla kwasa diyen yim larawaa ro sadǝna lan, adai kuru samno shima dǝa kǝre Kano be ladǝn chado be kǝlan hawarra tuwodǝna.

Adai kuru shiye waltǝ bayanna sǝdǝna kǝla kwasa shima adǝ suro lardǝa Africa be ladǝn lardǝ Nigeria be dǝa taidazǝ zǝamzǝna sǝna kuru adaima lardǝ Nigeria be dǝ lardǝa gade dǝro wumiya shima kǝlawo sǝna suro lardǝa Africa be ladǝn, adaima kuru dunya dǝro wujum ro wallonowa shima kǝn araskǝ bero sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Ngawo adǝbe man kuur waltǝ bayanna sǝdǝna kǝla amm sana 27 dǝma suro lardǝ Nigeria be ladǝn tajirǝwa kwasa diye ya noza sǝna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *