Kazadala Askǝrra Operation Hadin Kai be kwa Maj.-Gen. Christopher Musa diye wono, nzǝrtaliu Boko Haram be alama kam duu 17 yeyi isana sǝna.

army-logo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kazadala Askǝrra Operation Hadin Kai be kwa Maj.-Gen. Christopher Musa diye bayanna sǝdǝna kǝla kusku kǝrmayero adudǝ nzǝrtaliu dina be duwo tǝfsa balimzaa fizana bedǝ alama sandi kam duu 17 yeyiro lezǝna sǝ shiye kauria sutuluna.

Musa diye adǝga biska zǝmaa ro woktu duwo shiye hukuma nasha Yala gǝdi be fuwutǝbe NEDC dǝro ningi rǝfsǝna lan.

Musa diye waltǝna gulǝjin ladǝn wono, amm duwo baliminza fiza isana diye suron sandi nzǝraliu au luwalau diye mbeji sǝna, sandi gade duwo duno-dunon snadiya sakǝna dǝga kuru adaima kamuwa so nduli son kuntenro isana sǝna.

Adǝman dazǝnyi walǝtǝna guǝljin ladǝn wono, sandi amm duwo baliminza fizayin dǝ tǝraya tǝrayin sǝna, kuru adaima sandi askǝrra diye adudunza diye ya gozayin na kashara sǝna.

shiye waltǝ tawadǝa cina kǝla awoa duwo wakajin madǝ zaumaro faida sǝna sau sandi amm adǝbe balimza sodǝa fizayin diye sǝkǝ, adai kuru waltǝ bayanna sǝdǝna kǝla awo duwo kuru amm sodǝa zǝksǝna madǝ kǝrma dǝro wa sandi luwalau ISWAP bedǝ sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Shiye taidazǝ bana duwo hukuma nasha Yala gǝdi fuwutǝbe diye sǝdin madǝa zazaksǝna kuru adaima waltǝ sandiro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye walǝta kasadǝnza ro kasadǝ sara sǝna, waltǝ chai baro sandiro longorotǝna kǝla hukuma diye sandi Asjǝrra sodǝga ngawon kolǝzǝnyi be kǝlan.

Allan kuru nasha falǝ diyen Directa kura hukuma diye Mr Muhammad Alkali diye sandi askǝra dǝga zazakkano kǝla kasadǝnza bens sau suro kǝre diyero nabtǝ nǝlewai kudo nankaro, adai waltǝ shiye tawadǝa cina kǝla nasha Yala gǝdi be ladǝn nzǝrwo fando diye sǝkǝ sandiye suwondǝ nashaa gade-gade lan cidaa fuwutǝbe au bǝla dǝga gartǝbe ma kǝrtǝ ro sakǝna sǝ kauria sǝdǝna.

Alkali diye sandi Askǝrra dǝro tawadǝa cina kǝla sandiro ngawana kǝl nzǝa bana nzǝa laatarǝ nzǝ sǝdin ben, kuru adaima waltǝ sandiya bowozǝna kǝla sandiye fuwo soro ciza tarai daza futu sandǝn aro cidaanza sodǝga kǝndoza nankaro dalil nzǝdǝ kusku kǝrmayeron dawari duwo hijirau bǝrni Yerwa be dǝga kǝndǝaramza sodǝro kalakǝtǝbe tǝdin diye sǝkǝ sǝ sandiro longorotǝno.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply