Katabba Bəlin Nasha Nji Fandoye Mashiwal Njiye Dina Samma Soa Zamzeəna Dəro Sulhu Matəyin

tap water
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Am Kuraa Lardəa Dina Yeso, Gonyia Lamar Nji Yeso Am Dowo Lamar Də Muskonzanna Sodəye Kəlanza Kəlza Stockholm Lardə Sweden Yedən Katabba Bəlin Nasha Nji Fandoye Mashiwal Njiye Dina Samma Soa Zamzeəna Dəro Sulhu Matəwu Nankaro.
Bayan Dowo Ms. Jens Berggren Darekta Lamarra Hawarre Maaranta Kulashi Njiye “International Water Institute” Stockholm Yedəye Sutuluwuna Ladən, Katab Dowo Gotəro Cizana Ma Adə, Mashiwalla Alama Faltə Kəndaram Yanawu Yeso, Razawu So, Nəm-Ngəwu Jami Yeso Kuru Lamar Njiyeso Samma Soro Sulhu Mazayin Səna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply