Karafka fatowa hawarre Nigeriya nasha kǝre Bauchiye majalis kǝre dede Gwamnatiya bozǝna

download (4)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karafka fatowa hawarre Nigeriya nasha kǝre Bauchiye majalis kǝre dede Gwamnatiya bozǝna kǝla sandǝro sakateriya da garzǝ futu wadi karafka NUJ duro  gozǝnai ladin.

Bayan adǝ suro samnoi zailan fato fella hawarwauye lan cedo samnon za mau mauye lan samno sa 2020 ladin

Sakatare hukuma de kǝre Bauchiye Isa Garba Gadau shima mukowa sǝkǝ  majilis kǝre deda zazassina, allan gayetǝ hukuma cidauye da zazaskono kǝla sandiye ciza lamar cidama hawarre la gana shiro tarisi saudǝna din majalis kǝre dede ya zazaskono futudone sandiye homo tanasse koksanadin kǝla lamar cida dedin

Jawunzi din Gwamnati lardǝye zazassina kǝla lamar zirifoi fandolan allan gayeti Gwamnati kǝre Bauce ya bozǝna kǝla lamar num borowe gǝrzi baro sidǝyen.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply