Karaf3ka Arewa Consultative Forum diye k3la kauri kura lar3d3be Muhammadu Buhari diyen karuwu kuttanz3a f3lez3na

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karaf3ka nabt3 k3lanz3be Arewa Consultative forum d3a kuru adaima Middle Belt Forum d3a be karuwu kuttanz3a f3lez3na sau kauri dowo kura lard3be muhammadu Buhari diye sutuluna yen k3la nasha k3rea alama Borno wa Adamawa, Yobe-a lad3n nabt3 n3lewai ya kuru nz3rwoa tuwond3na s3na be k3lan.

Adai kuru karaf3kaa k3la k3l be nahsa Yala be diye mana dowo shi kura lard3be s3d3na d3a nji jannan kurr3m ma tilo sa kattuwuz3ana, kuru sandiye wal3ta bayanna sad3na k3la jami lard3be diye k3rmainz3 lad3n affima yanyi laleya sandiro s3din ba be k3la

Haka zaa kuru sandi k3rea yask3 ad3 sandima k3rea dowo sandi nz3rtaliu Boko Haram be d3a kurua daima nz3rtaliu gade gaf3s3na be naa koz3na ro hangal zaz3ana ma wo s3na.

Kuru shi Buhari diye cidau nz3rwo be lar3be d3a zazak3s3na adaima walt3 shiye bayanna s3d3na k3la nasha k3re Borno be d3a, Yobe-a Adamawa be lad3n sandiye nabt3 n3lewai ya nz3rwoa saut3na be k3lan,

Allan kuru shi kazadala karaf3ka Midle Belt Forum be Dr Bitrus Porgi diye bayanna s3d3na k3la shi awo dowo k3re Borno be lad3n wakajin mad3 zaumaro naa koz3na s3na kuru adaima awoa done shi Buhari diye s3din diye gade s3na.

Haka zaa nasha fal3 diyen secretary karaf3ka Arewa Consultative Forum be Emmanuel Yawe diye taidaz3 karuwu kuttanz3a f3lez3na k3la awo dowo shi Muhammadu Buhari diye gul3z3na diye k3lan.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply