Karafǝka nabtǝ kǝlanzǝbe duwo sha International Committee of Red Cross (ICRC) lan notǝna madǝbe cidau hawarǝbe safǝsǝ sandiya allamzǝna

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karafǝka nabtǝ kǝlanzǝbe duwo sha International Committee of Red Cross (ICRC) lan notǝna madǝbe cidau hawarǝbe safǝsǝ sandiya allamzǝna kǝla futu duwo sandiye hawarra bana kanjimari bea lezǝna dǝa lufǝsayin ben.

Adai kuru samno hawarru sodǝa allamtǝbe kau fal be madǝbe ya hawarru Prints bea, karafǝkaa hawarǝbe gade gafǝsǝnan kuntenro suron mbeji, kuru adaima awo shima adǝa suro kǝre Yobe be ladǝn kǝndowotǝ be kǝlan hawarra tuwondǝna.

Kwa duwo kǝl lamarra kuwa baria be kuruma hukuma ICRC be diye Mr Aliyu Dawobe diye woktu samno au faraskǝram diyen kauria sǝdin ladǝn wono, affima gade nankaro gǝnyi sandiye samno shima dǝa kǝrtǝ ri chako illaa sau cidau hawarǝbe sodǝro ilmu yira nankaro taganas mari nasha hawarra bana kanjimari be lufǝtebe ladǝn sǝ shiye bayanna sadǝna.

Dawobe diye amm hawarǝ baratuwu sodǝa bowozǝna kǝla sandiye jami sodǝro cidaa duwo karafǝka ICRC be diye sǝdin sodǝa bayantǝma soro walǝza sǝna, shi duwo suron lamarra bana kanjimari be kǝnjo so, houm lardǝbe fuwutǝ so taganas maro kǝla lamarra fitǝna so gade gafǝsǝna nzan kuntenro sǝ sandiro kowo farakkaro lonogorotǝna.

shiye guljin ladǝn wono, awo kura rinta duwo shi karafǝka diye sǝdin diye suron shima amm duwo fitǝna be zǝamzǝna sodǝro kurun kǝndo so, sandiro kǝmbu kǝnjo so, kazǝmu so, nji kǝnzabe sandiro kǝnjo so kuru adaima amm duwo yalla nza sodǝa firtana dǝa chai baro waltǝm kudǝm kǝltǝ so sa sandiye bayanna sadǝna2.

Allan kuru shiye waltǝ cidau hawarrbe sodǝa bowozǝna kǝla marǝtaa sandiye sambisoro cidaunza sodǝn hawarǝ kamilǝ madǝa maza noza kau duwo dunya dǝro tarzayin dǝro sǝ shiye sandiro bayanna cina.

Allan kuru kazadala kura nasha lamarra fantǝbe karafǝka Red Cross be kwa Chima Nwankwo diye tawadǝa cina kǝla samno au faraskǝram nza kau falǝ be madǝbe sandi amm hawarru sodǝa banajin nasha hawarǝ sandiya lezǝna sodǝa luftǝbe ladǝn sǝ shiye kaurinzǝa sǝdǝna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply