Huwuma Nәlewa Dinaye Dәa Gәmnati Kәre Borno Yea Kәltana Kasuwa Gәro Kantana Yedәa Kәriwuzan

wHO-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kәla Kuru Huwuma Nәlewa Dinaye WHO Dәye Fasal Kasuwa Gәro Kantanaye Dәa Kәriwutәye Dalaminzә Kәre Borno Ye Alh. Mala Waziri Dәye Fasal Kasuwa Gәro Kantana Yedәa Kәriwutәye Saa-Saa Yedәa Yim Kawu 7 Kәntawu August Yedәaro Badiaiya Yim Kawu 15 Kәntawu Dәyearo Dajin Kuru Kalimi Kasuwa Dәyea Desәllo Duli Sәnana Kәntawu Ә-59 Ro Sadәna Dәro Taadir Duli Miliyon Indi Yedәro Sadin Sә Bayanzәna.
Shiye Guljin Dәn, Bana Adәa Yalla Am Dowo Majarawaye Zamzә Naptәramza Kolzana Soye 20,000 Yeyi Suro Huwumaa Sәnana 27 Yedәro Sadin Sәna.
Shiye Kaulu Fasal Dәyea Sayatcin Ladәn, Yaso Awa Soa Bowozәna Kәla Sandiye Dulinza Sodәa Sadә Sandiro Kalimi Kasuwa Gәro Kantana Ye Adәa Sadәro.
Waziri Dәye Huwuma Nәlewa Dinaye WHO Dәa Ngayewunza Cidaye Sodәa Zazaksәna Kәla Fasal Adәa Kәrtәro Yikkona Dәyen Kuru Tawadә Maro Adәye Banazәwu Kange Kasuwa Gәro Kantana Yedәa Dawu Duli Sәnana Soyedәn Gәrzә Baro Sәdin Sәna.
Adaima Shiye Jami Mewu Soa Bowozәna Kәla Sandiye Mana Dowo Dawu Jami Yesodәn Fomjinma Hatta Sandiye Kalimi Dәa Wazana Sa Kolza Dulinza Soro Sadin Ba Dәyea Sapsa Yirza Dalilzәdә Mana Adәma Dә Mana Nji-Janan-Kurnәm Yeyi Sә Bayanzәa.
Adaima Shiye Umma Soa Bowozәna Kәla sandiye korza soa sambasoro kadawu baaro napsa yedӘn.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply