Hukuma NAPTIP be daga Hukuma gade-a diye lamarǝ ranna jinsǝ be diye kǝlan ciza tarai dazana.

NAPTIP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hukuma duwo kǝla lamarra amm ndaltǝbe ladǝn ciza tarai dazana lardǝbe ma lardǝbe NAPTIP dǝa kuru amanzǝ cidabe gade gafǝsǝnan kuntenro ciza tarai dazana sua sandiye amm lardǝbe alama sandi million 10 yeyi duwo shuwalla ranna jinsǝ be sandiya zǝamzǝna sodǝbe saun buruwu nzǝa hafǝtǝ nankaro adaima kuru adaima ngai daa kǝndozayin suro Campaign nza kau 16 duwo kǝrtǝ ro sakǝna be ladǝn wono.

NAPTIP diye gulǝjin ladǝn wono, shi Campaign nza duwo sandiye sadin diye suron amm duwo lamarǝ ranna jinsǝbe diye sandiya zǝamzǝna sodǝbero kǝla ita fazayin sǝna adaima kuru futu duwo sandiye lamarǝ shima dǝa fuwuro hafǝsayin sodǝan kuntenro sandiro bayantǝyin sǝna, adǝma dam man kuru suro lamarǝ diyero sandi hawarru sodǝa maiya kaduwube son kuntenro sakin sǝna.

Haka zaa kuru nasha falǝ diyen Directa kura hukuma NAPTIP be Dr Fatimah Waziri Azi diye guljin ladǝn wono awo duwo kǝndozayin ma diye suro kauwa sandi 16 duwo kǝrtǝ ro sakǝna ma sau kǝla lamarra hakku kamuwa be kǝmbu au binyi ranna jinsǝ be dǝro dareram ma kudobe ladǝn mbeji sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Amm gade duwo shi hukuma NAPTIP be dǝro ngawana kǝl-la sadǝna awo shima adǝa kǝndozayin diye shima wofisǝ duwo banama Kura lardǝbe dǝa, hukuma duwo hakku jamiye moum kǝnjoma dǝa, hukuma Darea lardǝbe dǝa, adaima kuru hukumaa gade gafǝsǝnan kuntenro.

Adaima kuru hawarra tuwondǝna kǝla kau 16 duwo sandiye suron saluwu kǝla lamarǝ diyen buruwu-a hafǝsayin mafǝbe saa woson ngai dǝa kǝndozayin sǝna, kuru adaima campaign nza diye sambiro soro kǝntau November be kaunzǝ 25 na dǝro baditin sa sandiye kauria sadǝna.

 

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply