Hukuma cidau nz3rwo be diye kauria sad3na k3la amm done nz3rtaliu Koko Haram be d3ro ngawana k3l kenjoma so mbeji be k3lan.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hukuma ask3rra lard3be d3a adaima kuru sandi cidau kare b3lla Civil-defence be d3a be kauria satuluna k3la nz3rtaliu dowo suro lard3 Nigeria be lad3n awoa karuwunzabe k3ndoma sod3be ammza dowo sandiro nagwana k3l sad3na ma lard3a diyaye lad3n mbeji sa sandiye kauria satuluna.

Comanda Sandi cidau nz3rwo be lard3be mad3be kwa General Ahmed Audi shima ad3a bayanz3 woktu dowo sandiye samno ilmu yira be yim larawaa ro suro b3rni kura lard3be Abuja lad3n.

Haka zaa kuru sandiye bayanna sad3na k3la shi samno diye affima gade nankaro g3nyi k3rt3 ro chako illaa sau sandi cidau d3ro ilmu yira nankaro k3la futu done sandiye cidaanza sod3a futu sand3na ro k3ndogt3a kuru adaima futu dowo sandiya cidau nz3rwo be gade gaf3s3na d3a k3la kk3lt3 cidat3a sa sandiye bayanna sad3na.

Audi diye bayanna s3d3na k3la sandi cidau nz3rwo be diye k3la k3lt3 d3 zaumaro faida s3 shiye bayanna s3d3na.

Haka zaa kuru shi kazadala hukuma sandi ask3rra be lard3be diye bayanna s3d3na k3la sandi amm ad3 tawad3 amm done sandiro ngawana k3l sad3na ma kuru adaima lamar3 shima lad3n musko nza mbeji ma kadda lard3a diyaye lad3n mbeji s3na kuru sau ad3bero sandiye ciza tarai daza sandiya k3riut3 muradit3na s3 shiye bayanna s3d3na.

Allan shiye walt3 sandi cidau nz3rwo be d3ro bot3a cido k3la mar3taa sandiye wande kamanza soa ngaizanyi kuru samdisoro nabt3 kam fal3 ben dasau cidaanza sod3a futu sand3na ro k3ndoza s3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply