Haka zaa warak3 Facebook be diye campoaign k3la fat3be laa k3rt3 s3k3na be k3lan hawarra fan3win.

covid
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Warak3 n3m kam gar3tbe Facebook be diye kauria sutuluna k3la sandiye fella laa b3rin k3r3t ro sak3na be k3lan sau amm sod3ro fur3sa sandiye shada karimi kwasa Covid19 be d3a samuna be d3a ci adaima kuru sandiye f3let3 nankaro wono.

Kazadala k3la lamarra kuwa-baria be kuruma shi warak3 diye Adaora Ikenze diye bayanna s3d3na k3la fellaa kura-kura lard3be diye kusku k3rmayero daudi lamarra n3lewa k3n buromibe lard3be d3a cida sadin s3 shiye bayanna s3d3na.

Adai kuru shiye baynna s3d3na k3la shi Facebook diye banaa s3d3 bayanna faida ma jami sod3ro tar3z3yin s3na sau sandi amm dowo karimi kwasa Covid19 be d3a samunyi sod3be leza k3la kambaiyan samuwu nankaro wono.

Shiye gul3t3nz3 lad3n wono, shi Fella Facebook be b3rin mad3a adaima kuru Instagram d3a sobe amm sod3ro fur3sa ci sandiye ngawana k3l nz3a sadin lamar3 dowo karimi df3a mobe d3ro s3na, adaima kuru shi karimi kwasa diye ye nad3 fuwun suro lard3be lad3n k3la kambaiyan amm sod3be suwond3 samuyin sa sandiye kauria sad3na.

Haka zaa kuru shi karaf3ka hawar3be lard3be ma NAN diye bayanna s3d3na k3la kusku k3rmayero amm duu kadda karimi d3a samuna s3na, adaima kuru amm million kadda gaf3s3na ma mbeji sandi dowo kwla lamar3 diyen tawaa fal3 ro daz3anyi ma s3na sau karimi d3a mowo nankaro.

Ad3ma dam man kuru Dr Faisal Shuain, directa kura daudi lamarra n3lewai k3n buromibe lard3be diye taidaz3 kur3no nz3a f3lez3na k3la futu dowo shi Daudi d3a kuru adaia warak3 Faceboo be d3a musko k3lza awo adai k3ndobe k3lan.

Adai kuu daren dajiro shi NAN diye bayanna s3d3na k3la Facebook diye amm sod3ro fur3sa ci sandiye hawarra faida ma k3la shi kwasa Covdi19 be lad3n sandiye sorin s3na, kuru adaima sandiye suwond3 amm done shi dawari b3rin faidat3ma diye ya sorin s3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply