Gomna kǝre Yobe be diye kungǝna alama million 11.7 yeyi sutuluna sau kolta so kuru kasuwu so garǝ nankaro.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gomna kǝre Yobe be diye kungǝna taadir billion 11.7 yeyi sutulu shitin dam gǝnazǝna sau shilan faidatǝ cidaa alama kolta so kuru adaima kasuwu be shilan garǝtǝ nankaro.

Zawalla au koltaa dowo sandi 4 tǝatin madǝbe sandima nasha zawal Potiskum be dǝa, Gahua, Geidam be dǝa kuru daji kǝla zawal be ngai ya sa sandiye bayanna sadǝna.

Haka zaa kuru woktu dowo adǝa bayantin ladǝn nahsa majilis wakillabe bǝrni Damaturu be ladǝn, shi comisiona nasha lamarra hawarǝbe kwa Abdullahi Bego diye bayanna sǝdǝna kǝla kungǝna taadirǝ million 494.14 yeyi satuluna sǝna sau lamarǝ shima dǝa futu sandǝna ro kǝndo nankaro wono.

Gulǝjin ladǝn wono, shi nasha Gashua be diye alama kungǝna taadirǝ million 59ǝ.1 yeyi zuwin sǝna woktu kolta dǝa kuru adaima jololo njiye son kuntenro fizayin ro walǝjiya sǝna adaima kuru shi nahsa Geidam be diye alama million 550.5 yeyi zuwyin sǝna.

Haka zaa kuru Gomna diye chai baro waltǝ kungǝna taadirǝ billion 2.5 yeyi sutuluna sau kasuwu Nguru be dǝa garǝ nankaro wono, kuru adaima kungǝna alama billion 2.9 yeyi satuluna kǝla datǝram mato tructa be nasha Potiskum be diye ya garǝ nankaro sa sandiye bayanna sadǝna.

kuru kungǝna alama million 669.8 yeyi sutuluna sau lamarra konnu lantarki be dǝa futu sandǝna ro tuwondin ro diyo nankaro wono nasha Faraskǝram zǝftǝa-citǝa mara samiye bǝrni Damaturu be ladǝn, guljin ladǝn wono, ngai kǝndonzǝ dǝ zaumaro bana sǝdǝ kǝre dǝa hafǝsǝyin nasha arzanyi kǝre diyen sǝ shiye bayanna sǝdǝna.yobe mai mala

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply