Gomna kǝre Bauchi be diye kungǝna taadirǝ Million 5 yeyi cina sau sandi ngyiyaa dǝa kuru adaima jami gade duno ganaa dǝan kuntenro bana nankaro.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gomna Kǝre Bauchi be diye yim zǝmaro kungǝna taadirǝ Million 5 yeyi sutuluna sau nduli ngǝnyiya litari so ladǝn dausana dǝa adaima kuru sandi gade gafǝsǝna duno ganaa sodǝn kuntenro kurun soa kǝndo nankaro

Shi Gomna Bala Abdulkadir Muhammad diye adǝa bayangano woktu done shiye samtǝla laa sandi ngǝnyiyaa dǝa kuru nduli gade gafǝsǝna kǝrenzǝbe dǝro cin ladǝn.

Gomna diye gulǝjin ladǝn wono, kungǝna shima ladnǝ faidata sandiye kurunna sodǝa nduli soddǝro sadin taganas maro sandi done daudi lamarra nǝlewa kǝn buromiye dǝro sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Adǝma dam man kuru shiye waltǝ wada cina kǝla kǝntau woson sandi ngǝyiya huumana 20 kǝre diyero kǝmbuwa sautin be kǝlan affima gade nankaro gǝnyi illaa sau kǝnǝnga nza sodǝa ngalautǝ nankaro wono.

Adai kuru kwa dowo woktu samno shima ladǝn kazadala cidau be dǝa wakilzǝna ma Dr Ladan Salihu diye gulǝjin ladǝn wono, shi samno dowo tǝdǝ kuru adaima sandi amm nduli dǝro ilmuwa basira sarana ma’adǝ taidazǝ nduli sodǝa banajin sǝna kuru adaima shiye banazǝ nǝm fakkarǝ sodǝa katenza ladǝn baro sǝdin sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Allan daji kuru shi Gomna Bala Muhammad diye amm dowo bana shima ladǝn riwatana sodǝa baraazǝna kuru adaima sandiya bowozǝna kǝla kareya dowo sandiro sadǝna ladǝn futu sandǝna ro faidata sǝ sandiro longorotǝna.

Kuru daji shiye waltǝ chai baro hokuma dowo samno shima dǝa kǝrtǝ ro sakǝna diye ya baraazǝna kǝla sandiye nduli adǝa safǝsa kuru allamzana diye sǝkǝ wono, kuru shiye tamanzǝ ngai diye kate nduli sandima adǝben  taidazǝ bana kǝndo be mbeji sǝ kaurinzǝa sǝdǝna.

Haka zaa kuru jami gade dowo na samno diyen kauria sadǝna diye sandima Fatoma Gomna diey Aisha Bala Muhammad dǝa kuru kazadala hukuma diye Kǝshaana Hassan Arkilla dǝan kuntenro be kǝlan hawarra tuwondǝna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply