Gomna kǝre Bauchi be dǝa kuru karafǝka laa nabǝtǝ kǝlanzǝbe ya amm laa dowo kwasa chollo sakǝtǝbe diye sandiya sǝta ngazana sodǝa banazana.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karafǝka laa nabtǝ kǝlanzǝbe dowo sha UNFPA lan notǝna dǝa kuru adaima ngawana kǝl Gomna kǝre Bauchi be dǝa ye amm laa sandi kam 70 dowo kwasa choolo sakǝtǝbe ladǝn kazana sodǝa allamzama nasha sanya sandiro yikǝro be ladǝn adaima kuru sandiro kareya cidabe laa sobe sadǝna.

Kazadalaa karafǝka diye nahsa lamarra fantǝa kuru hawarra be kǝshaana Kori Abba Habib shima adǝa bayanzǝ yim zǝmaro adaima kuru shiye wono, sandi amm dowo kwasa shima addǝbe sǝta kuru ngazana dǝa banaza sandiro kareya alama keke dutobe so, karea gade dowo sandiye shilan faidata kǝlanza soro datǝ nankaro sandiro ceda sǝna.

Shiye gulǝjin ladǝn wono, awo shima adǝbe affima gade ro gǝnyi kǝndowada illa sau sandi amm adǝa banaza sandiya halǝ nǝm fakkarǝ be ladǝn tulowo nankaro wono.

Adai kuru shi Directa kura kǝla lamarra kwasa diye kuruma Musa Isa diye gulǝjin ladǝn wono, sandiye amm kadda dowo kwasa diye sǝta kolzǝna ma huumanaaa sandi fal-fal be 16 lan sandiye allamzana sǝna.

Adai kuru shiye nashanzǝ ladǝn kauria sǝdin ladǝn, shi Fatoma Gomna kǝre Bauchi be Hajiya Aisha Bala Muhammad diye woktu dowo awoa sandima dǝa samzayin ladǝn shiye jami sodǝro botǝa sǝdǝna kǝla wande amm dowo kwasa dǝn katana sodǝro njutǝ fǝlezanyi sǝna kuru sambisoro Sandiya karǝngǝ nzaro gǝrzaa sǝna.

Allan kuru shiye waltǝ amm dowo bana shima dǝa suwondana sodǝro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye kareya dowo suwondana ladǝn futu sandǝna ro faidata be kǝlan sau kǝlanzǝa bana nankaro sǝna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Related stories

Leave a Reply