Gomna Babagana Umara Zulum diye barewu nasha Zabarmari be d3a gade gaf3s3na d3an kuntenro n3rwo tawats3yin ye k3lan.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gumnati k3re Borno diye nyanz3 bayanz3na k3la ngawa-k3nta s3din cidawu nz3rfowoye civil defence seyan barewuro nz3rfowo kudowa, awo nguro Zabarmari yen wakkaz3nad3 nad3-fun cuntuturo.

Ad3 suro kauli doy Gumna Babagana Umara Zulum, s3d3nama wokt3 doy kura fuwuma Civil Defence Corps, Abdullahi Gana Mohammed, s3d3nayen wokt3 doy commandant diye lallet33ro na gumna zulum m3ro ningi suwud3na lan k3la barewu Zabarmari doy lorzan diyen.

zulum 16
Kawu ad3woro, bayanna s3din lan commandant NSCDC, Abdullahi Gana Mohammed, d3a banamanz3, Zakari Ibrahim Ningi, wakkilz3, kuru shye wono hakkuro walz3na k3la gumnati yosoyen, jaminz3a l3man z3aro nz3kkawu mat33d3.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Related stories

Kura lardǝbe Muhammadu Buhari diye yim ye kau 25 saa 2020 ladǝn sǝta yim ye kau fal kǝntau bǝrin be saa 2021 bero satǝna dǝa wokltua kǝlele kǝrismilis bea kuru adaima saa bǝrin bea sǝ shiye kauria sutuluna. Minister nasha lamarra suro fato be au lardǝbe kwa Ogbeni Rauf Adesoji Aregbesola shima adǝa bayanzǝ susu kura lardǝbe dǝro, adaima kuru shiye kǝrisshan na lardǝbe dǝa kuru adaima lardǝa diyaye sodǝn kuntenro baraazǝna sau kǝlele kǝrismilis be dǝa adaima saa bǝrin be dǝa ro. Adaima kuru shi Aregbesola diye waltǝ sandi kǝrisshanna amanzǝ sodǝro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye futu sandǝna ro kǝlele adǝa sadǝ kozǝ ben. Shiye waltǝ bayanna sǝdǝna kǝla nzǝrwoa nabtǝ nǝlewai yadǝ awo sandi yeyi ba sǝna kuru ngai dǝa sandiye kǝndowada ro wallonowa Gomati dǝa banazǝ muradiyanzǝ fuwuro sǝkǝna sodǝa kǝla kambaiyan kǝndojin sǝna taganas maro nasha arzanyi lardǝbe dǝa dunaatǝ ben, kuru adaima shiye furǝsa dowo nduli citǝ bǝrimmi aalama kam million Million yeyi dǝro suro saa 10 be ladǝn cida baratǝbe diye suwondin sǝna. Allan daji kuru shiye jami lardǝ Nigeria be taganas maro sandi kǝrisshan na sodǝro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye marǝtaa houmma dowo kǝla kwasa Covid19 be ladǝn kokǝtǝna dǝa kǝnga masoro walǝza be kǝlan futu done hukuma kǝla kwasa diye kuruma sodǝbe bayanzana yeyi sǝna, affima gade nankaro gǝnyi sau shi kwasa kuri-kuri miye Covid19 be diye chai baro waltǝ isǝna diye sǝkǝ wono. Daji kuru daren dajiro jami lardǝbe dǝa baraazǝna kǝla saa bǝrin be ladǝn adaima kuru sandi kǝrisshan sodiye ya baraazǝna sau kǝlele kǝrismilis be dǝ nankaro.

Leave a Reply