Gəmnati Kəre Borno Yedəye Baitəmbal So, Injin Kunguna Tulowoye Sha ATM Lan Notəna Dəso Gade Gapsənanzə Soa Samma Kurun Futəsəyin

kadafur
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmnati Kəre Borno Yedəye Yim Lamissəaro Amaria Cina Kəla Suro Baitəmbal Yeso, Injin Kungəna Tulowo Ye ATM Dəso Gade Gapsənanzə Soa Samma Soro Kurunna Futsaa Suro Katabba Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedəa Kaltəwu Yedən.
Kəre Borno Yedə Taidazə Ngawon Mashiwal Nzərtaliwu Boko Harambe Dəye Zamzəna Dəye Səkkə Am Dowo Majarawa Ye Zamzə Naptəramza Kolzana So Allah Baraa Səkkə Mbeji Yaye Kusku Kərma Yedəroa Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedən Falma Təwandənyi.
Son Yaye Gəmnati Kəre Yedəye Kasatsə Kolzə Mashiwal Shima Də Fəlanjin Bawo Adə Nankaro Katabba Jaminzəa Nzətkawo Ye Samma So Gojin.
Bayan Laa Banama Gəmna Kəre Bornoye Kuru Kazadala Komiti Kasuwa Dəa Kaltəye Usman Kadafur Dəye Sutuluwuna Ladən, Kurun Dəa Nasha Baitəmballe Samma Soro Fətsayin Sa Bayanzan.
Bayan Dəye Gultənzən, Kazadala Komiti Dəye Amaria Cina Kəla Loktu Banna Baaro Kurun Adəa Fətsaaro.
Huwuma Lamarra Cedi Yero Njistəwu Ye Kəre Bornoye Dəro Amaria Sadəna Kəla Mawu Woson Indi-Indiro Baitəmbal Sodəa Fətsa Adaima Cidawu Baitəmbal Yeso Dəyea Bowozana Kəla Cidawu BOSEPA Yedəro Kəla-Kəlla Sadəro.
Adaima Bayan Dəye Baitəmbal Sodəro Amaria Cina Kəla Awo Musko Tultu Yedəa Jami Soro Gaworam So Kuru Batawu ATM Bedə Sodən Gənaza Ro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply