Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

comisiona lamarra n3lewai kwa Prof. Isa Marte diye kauria sutuluna k3la yim musko tult3be dina be lad3n.

wHO-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Commissioner lamarra n3lewai k3re Borno be Prof. Isa Marte diye bayanna s3d3na k3la awoa alama shi shawul3 d3so, kuru njiyan kuntenro faidat3 d3 zaumaro faidaa kuru ngai d3 k3ndotin ro wallonowa kwasaa alama shi fit3a-yart3a be d3so, kasau so, shi kwasa Ebola be d3so gade gaf3s3nan kuntenro amm sod3ro falt3 d3 fulutin s3na.

Adai kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la amma sod3be k3la-k3lan musko nza sod3a tult3 d3 zaumaro faidaa s3na taganas maro woktu dowo naanza cidabe d3ro lezayin au fatoro wal3tayin ro wal3jiya s3na, haka zaa kuru maranta  au kasuwu so, ngawo fatobe so naa gade ad3a samungan kuntenro s3 shiye bayanna s3d3na.

Shi Prof. Marte diye ad3a bayangano bis3ka larawaa ro woktu dowo samno au k3lele yim musko tult3be dina be d3a sandiye k3ndozayin lan shi done roko ngawana k3l karaf3ka lamarra n3lewai WHO d3a kr3t3 ro sak3 b3rni Yerwa k3re Borno Yala G3di lard3 Nigeria be lad3n sandiye sad3ma lan.

Shi comisiona n3lewai adaima kuru kazadala cidau be shi Gomna k3re Borno be mad3be bayanna s3d3na k3la shi n3lewa d3 awo sha sat3na be kuru adaima affiso ngawo n3lewain kara s3 kaurinz3a s3d3na.

Shi kwa Prof Marte dowo directa kura nasha lamarra n3elwai Dr Lwai Mshelia diye sha wakilz3na mad3be wono, sua faida musko tult3be nankaro, yim ye kau 5 k3ntau May be saa woson d3a yim musko tult3be dinabe ro kart3 tutuluna s3na.

Allan kuru shi Prof. Marte diye hawarru sod3ro bot3a cido k3la sandiye jami sod3ro k3la ita fazaa ye k3lan sau faida musko tult3be d3a sandiye not3 nankaro wono.

haka zaa kuru shiye walt3 cidau n3lewai sod3a kuru litaa sod3na kuntnero bot3a s3d3na k3la mar3taa sandiye sambisoro musko nza sod3a tult3 maro wal3za ben kau done litari sod3ro lezayin na adaima kuru ngawo naanza cidabe sod3a kol3zana ben wono.

Allan daji kuur nasha fal3 diyen kazadala k3la cidaa karaf3ka WHO be d3a kuruma kwa Dr Isiaka Ayodeji diye bayanna s3d3na k3la shi samno ad3a saa woson t3din sau k3la jamiye d3a ita fat3 nankaro affima gade nankaro g3nyi illa sambisoro kadau ba k3ndaa nankaro s3 shiye bayanna s3d3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply