Cidama laa karapka UNICEF ye wono, adudu cidau n3lewaye suro k3re borno-a yobe-a adaima kuru Adamawa dowone sandiya masiwa nz3rtaliu ye zaamz3na sandi kam duu 100 k3la d3 karimi kas3wa kuli-kulimiye d3-a k3n buronro samoyin.

corona vaccine
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Cidama laa karapka UNICEF ye wono adudu cidau n3lewaye suro k3re borno-a yobe-a adaima kuru Adamawa dowone sandiya masiwa nz3rtaliu ye zaamz3na sandi kam duu 100 k3la d3 karimi kas3wa kuli-kulimiye d3-a k3n buronro samoyin.
Muhammad Ibrahim cidama karapka d3ye suro yerwayen wono cidau n3lewaye k3reya 3 suro yala g3di lard3 djye d3 sandima fuwunna ro karimi d3-a sadin sau sandiye amm kas3wa d3ye zaamz3na d3-a taidaza mu’amala sad3na nan karo s3 hurmajo.
Shi k3re bornoye d3 shima adudu cidau n3lewaye kadda wo na shiye nashanz3 sandi kam duu 55 k3laa daji k3re yobe ye amm duu 33 k3laa, haka zaa ro sandi cidau ad3 suro mau ad3yen sandiro riula karimi ye d3-a sasakin.
Shi riula karimi ye k3n indiye d3 cidau n3lewaye gabs3na d3ro t3kin daji kuru amm dowone saa 50 samin d3yero daji riula k3n 3 ye d3ye amm saa 50 s3diyaa ro sakin s3 bayan cido.
Shi Ibrahim d3ye walt3 bayan cina k3la sandiye hangalnza nasha amm dowone sandiya kas3wa d3ye taidaz3 shiwalz3na d3ro saaden.
Shiye walt3 wono karapka UNICEF ye d3 roko gomnati k3re diye-a cidazana nasha cidau n3lwaye ro cida ik3roye d3n.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply