Default image

Mustapha Alkali Baba Kolo

Kazadala kura kǝla lamarra kawasa kukuwu be kuruma Dr. Chukwuma Anyaike diye wono, lardǝ Nigeria be diye kwamiyayi kwasa duwo kukuwu be madǝro mbǝltin na kara sǝna.

Kazadala kura kǝla lamarra kawasa kukuwu be kuruma Dr. Chukwuma Anyaike diye wono, lardǝ Nigeria be diye kwamiyayi kwasa duwo kukuwu be madǝro mbǝltin na kara kuru adaima kǝrmaro amm alama 440,000 yeyi kwasa diye zǝamzǝna sǝ shiye bayanna sǝdǝna.…

Karafǝka nabtǝ kǝlanzǝbe duwo sha International Committee of Red Cross (ICRC) lan notǝna madǝbe cidau hawarǝbe safǝsǝ sandiya allamzǝna

Karafǝka nabtǝ kǝlanzǝbe duwo sha International Committee of Red Cross (ICRC) lan notǝna madǝbe cidau hawarǝbe safǝsǝ sandiya allamzǝna kǝla futu duwo sandiye hawarra bana kanjimari bea lezǝna dǝa lufǝsayin ben. Adai kuru samno hawarru sodǝa allamtǝbe kau fal be…