Amm done kurunna kam sǝǝranjin ma lad3n faidat3ma satana kuru adaima kam woso ngarǝ 12 lan guruǝtin kǝre Kano be ladǝn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shararam laa kǝre Kano be diye amm laa indi Muhammad Sani dǝa kuru Saddam ali dǝan kuntenro sǝta wada cina kǝla sandiya ngarǝ 12 lan kam wosowa gurtǝ be kǝlan affima gade nankaro gǝnyi ilaa sau sandiye kurunna kam sarǝanjin ma au kam ma hangal ladǝn sutuluyin man faidatayin diye sǝkǝ.

Sandi amm dowo satana ma adǝbe woktu done sandiye dawari kǝskaa au binyi kurunna sandima adǝa yoye sadin lan sandiya foduza chata wono.

Shara kura Justie Farouk Ibrahim diye wada adǝa ceno woktu dowo sandiye kasakǝsa na lan kǝla kurunna sandima adǝlan faidatayin be kǝlan.

Ibrahim diye guǝljin ladǝn wono, shiye wada dowo sandiya ngarǝ lan gurǝtebe adǝa ceno woktu dowo sha maizana lan kǝla sandiya koltǝ nadǝ fuwun sandiye kǝndozayin bas a buruwunzǝa hafǝsǝana lan.

Adai kuru kwa dowo sandiya fuwu shara be ladǝn gǝnazǝna ma Muhammad Bichi diye shararam dǝro bayanna sǝdǝna kǝla sandiye awo shima adǝa kǝndowada yim ye kau 21 kǝntau Dec be kozǝna dǝa ro sǝna.

Shi Bichi diye gulǝjin ladǝn wono, dare sodǝbe shi amm indi adǝa chata kuru muskonza ladǝn sachets kwaya Rophynol be dǝa, shi Indian Hemp lan notǝa dǝa kuru adaima kurunna gade waata son kuntenro musko nza ladǝn suwondǝ samuna sǝna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply