 Karapka rashidiya ye-a cit3 b3linmi Mafoni ye-a wad3 gozana k3la kwaya k3nzama so wa ladoma sowa musko ro sata cidau nzurhuye ro haazen.

maiduguri
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Membaa karapka Mafoni Mamman Yazo-a Greenhouse Youth and Elders development suro b3rni yerwa ye k3re Bornoyen riyiji amusu sas3ng3na k3la futu amm soye kwaya sasen kuru casoyin suro nasha d3yen ye k3lan cado.

Shi riyijinza d3 yim z3maa kausu cado suro nguro Mafoni ye d3n, amm kadda riyiji d3-a halarzana suro nguro d3yen.

Woktu riyiji d3yen Malam Ali Buba shi dowo rashidiya nguro d3yen wono, sandi dowone kwaya sasen d3-a saladin d3-a sha t3mmaro kwalza letcin ba futu sandiye amm nguro d3ye z3ksana yen.

Shi kwa Ali Buba d3ye wono nduliyanza so musamman ferowa so d3 suro tajirwa yen kasharu, sandi ferowa d3 k3rmaro kwaya k3nza d3 mang3rt3 badizana.

Wakil aja mafoni ye Burma Aisami ye sulu jami d3ro kauriz3na, shiye wat3nz3 f3lez3na k3la futu kwaya d3-a t3ladin kuru sasen d3n, shiye kuru tawad3-a cina k3la huuma karapka d3-a ye kwaya k3nza ma sowa lado ma so wa d3 musko ro saten kuru sandiya cidau nzurhuye ro haazayin.

Tamshi karapka d3ye Ibrahim Muhammed ye wono kakadi amari ye zuwazana cidau nzurhuye ro kela sandiro ngawana k3l sad3 tamot3ram masiwa ad3ye kudo ro.

Shi nguro mafoni ye d3 suro ngurowq dowone tussana suro b3rni yerwayen, na maituwa alama Goni zarami-a shugaba darman-a goni modu-a goni kolomi-a maituwa gade gabs3na suro nguro d3yen nabsana

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply