 Karafǝka VSF be diye marantaa laa secondary be dǝa banazǝna be kǝlan hawarra fanǝwin.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

karafǝka amm done fitǝna be zǝamzǝna banatǝma dowo sandiya Victims Support Fund lan notǝna dǝa kuru adaima sandi kǝla lamarra kwasa Covid19 be kuruma dǝa sobe diye baram fǝri-fǝri nobe dowo duno nurǝ kǝngal ben cidajin maa kuru adaima kareya gade alama million 250 na yeyin kutenro maranta secondary be sandi kǝrea fal-fal be 18-a kuru adaima suron bǝrni kura lardǝbe Abuja dǝn kuntenro sadǝna sau taritppa au katappa gotǝ kwasa kuri-kuri miye kǝn indimi be dǝro sulhu matǝ nankaro.

Kazadala sandi amm kǝla lamarra kwasa diye kuruma kǝshaana Toyosi Kerele-Ogunsiji shima adǝa bayanzǝ woktu dowo awoa sandima adǝa minister bǝrni kura lardǝbe kwa Mallam Musa Bello dǝro cin ladǝn suro bǝrni kura lardǝbe Abuja ladǝn.

Shiye gulǝjin ladǝn wono, dalil kura rinta dowo sǝkǝ sandiye ngai sadǝna diye sau kǝnǝnga amm dowo duno ganaa ma lardǝbe dǝa ngalautǝ nankaro wono kuru adaima waltǝm Gomnati dǝa banaza kwasa Covid19 be dǝa suro kǝrea 18 lardǝbe ladǝn kǝriutǝ basǝ nankaro sǝ shiye kauria sǝdǝna.

Adai kuru waktu karea sandima adǝa sǝmoyin ladǝn shi Minister Malam Musa Bello dowo secretary nasha lamarra kǝra be bǝrni kura lardǝbe Malam Abdulrazaq Onivoho diye sha wakilzǝna ladǝn taidazǝ kurǝno nzǝa fǝlezǝna kǝla bana shima diyen kuru adaima waltǝ jami lardǝbe dǝro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye faida kǝra be diye noza be kǝlan.

Kazadala maranta secondary nasha Bwari be kǝshaana Favour Edem-Nse diye taidazǝ kurǝnotǝna kǝla bana dowo karafǝka VSF be diye sandiro sǝdǝna diyena daima kuru shiye bayanna sǝdǝna kǝla sandi majirra maranta dye ya kuru adaim amalǝmma dǝan kuntenro kwasa shima adǝro katana be kǝlan.

Adai kuru hawarra tuwndǝna kǝla kareya sandima diye Allah baraa sǝkǝ kuru kwasa shima adǝa shilan faidata kǝriuzayin sa sandiye bayanna sadǝna.

 

VSF

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply