Kazadala Askərra Lardə Ye Buratai Dəye Kəla-Kəl Kate Huwuma Soye Dəa Nəlefa Lardə Ye Nankaro Bowozəna

Buratai-middle-in-Borno
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kazadala Askərra Lardə Ye Lt.-Gen Tukur Buratai Dəye Kəl-Kəl Kate Askərra So, Cidawu Nzərifoye Gade Gapsənaa Kuru Fatoa Hawarre Dəa Bowozəna Nasha Tawadəro Nəlewa Kambo Lardə Dən Fando Nankaro Bowozəna.

Kazadala Askərra Ye Kwa Sha Komanda Kura Badar Kən 82 Maj.-Gen. Olubunmi Irefinmade Dəye Na Samno Kəla Fərəmbe Cidawu Hawarre Soro Dawarzana Ma Tayenzə “Nəm-Kam Kate Karapkaa Ye: Kərawu Cidawu Mu’amalama Jamiye So’ Sana Ladən Wakilzəna Dən Bayan Bowotə Adəa Cido.

Buratai Dəye Guljin Dən, Lardə Də Kərmaro Mashiwal Nzərtaliwu Yeso, Kam-Ndaltə So Gade-Gapsənanzə Soa Dəye Zamzəna Adə Nankaro Kəla-Kəl Məradətəna Sə Bayanzəna.

Shiye Guljin Dən, Samno Ilmu Nzəra Ye Dowo Yim Kawu 17-22 Kəntawu Nobemba Yedəro Lezəna Ladən Sadin Adə Kəla Loktu Yen Sado Səna.

Kazadala Askərra Yedəye Guljin Dən, Samno Jili Adə Ladən Cidawu Nzərifoye Sodəro Kəlanza Soa Fərəmtəyin Nasha Awo Kərawu Ro Kəlanzan Dəana Ma Ləman Jami Yea Ro Jami Mewu Yedəa Nzətkawo Yedəa Notə Nankaro.

Buratai Dəye Allo Suttuwu Sandi Samno Dəa Hadarzana Sodəa Bowozəna Kəla Sandiye Ilmu Dowo Sawandəna Adəa Futu Sandəna Ladən Sonotəro.

Shiye Guljin Dən, Shidə Nashanzən Ngawana Kəntanzə Laatarra Samno Jili Adəro Sambisoro Cin, Kuru Kərmaro Kənasarro Awo Samno Maaranta Askərra NASPRI Yedəye Sawandəna Dəyen Karunzə Taidazə Kəjizəna Səna.

Shiye Nashanzən, Darekta Mu’amalama Jamiye Col. Sagir Musa Dəye Kazadala Asəkrra Yedəro Askəranzəa Hazəna Kəla Futu Shiye Ngənəptə Bananzə Laatarra Ci Hatta Samno Adəa Sadəna Də Nankaro.

Related stories

Leave a Reply